Design. Analyze. Optimize.

RAM-tuotteet ovat käytössä

Pöyry: Vaativat käyttövarmuus- ja riskianalyysit eri teollisuudenaloille. ELMAS on lisäksi valittu menetelmäksi rakennushankkeiden riskienarviointiin: www.poyry.fi

Posiva: Riskienhallinta ELMAS menetelmää hyödyntäen. Suunnitelmien katselmointi, luokittelumenetelmät, rakennusvaiheen ja käyttövaiheen riskianalyysit: www.posiva.fi


Caverion (ennen YIT): mm. kunnossapidon ulkoistuspalveluiden kehittäminen, suorituskyvyn evaluointi, dynaamiset simulointimallit ja kriittisyysanalyysit: www.caverion.fi

Efora: Kunnossapidon ulkoistuspalveluiden kehittäminen, riskianalyysit ja dynaamiset simulointimallit: www.efora.fi

Konecranes: Nostureiden ja työstökoneiden luotettavuusmallinnus ja (etä)huollon kehittäminen sekä järjestelmäliittymät: www.konecranes.fi

Cern: ELMAS-ohjelmistoa käytetään törmäytinjärjestelmien mallinnukseen ja hiukkaskiihdytyksen prosessin simulointiin. Analyyseja käytetään nykyisen törmäyttimen (LHC) parannusmahdollisuuksien etsimiseen ja tulevan törmäyttimen (FCC) kustannus vs käyttövarmuus vaatimusten arvioimiseen: www.cern.ch

Helen: Kaukojäähdytys- ja kaukolämpölaitosten teknisten riskien tunnistaminen ja analysointi ELMAS käyttövarmuusanalyysien avulla: www.helen.fi

Raute: Viilutuotannon käyttövarmuusriskien analysointi sekä tiedonkeruun kehitys tukemaan prosessilaitteiden kehitystyötä ja elinkaarikustannuksien hallintaa: www.raute.fi

Fortum: Turvallisuuden, käytettävyyden, luotettavuuden ja suorituskyvyn ylläpito sekä kehittäminen. RCM-analyysit Loviisan voimalaitoksella: www.fortum.fi

Rolls-Royce: Potkurilaitteistojen luotettavuussuunnittelu sekä huollon ennakoitavuuden kehittäminen: www.rolls-royce.com

Fingrid: Sähköverkon ja sähköasemien luotettavuusanalyysit: www.fingrid.fi

PVO: Lämpövoimalaitosten käyttövarmuusanalyysit, kriittisten laitteiden tunnistaminen sekä analyyttisen toimintamallin luominen käyttövarmuuden kehittämiseen: www.pohjolanvoima.fi

Outotec: Kokonaistoimitusprojektin käyttövarmuusmallinnus ja analysointi: www.outotec.com

Algol Technics: Elinkaarikonseptit materiaalinkäsittelyratkaisuille: Asiakkaan materiaalinkäsittelytoimintojen kokonaiskustannusten optimointi huomioiden kunnossapitokustannukset, investoinnit ja tuottomenetykset koko elinkaaren ajalta: www.algol.fi

Elisa: Tietoliikenneverkon käytettävyys- ja luotettavuusprosessien kehittäminen: www.elisa.fi

Cargotec: Työkoneiden luotettavuuden systemaattinen suunnittelu ja kunnossapidon optimointi: www.cargotec.com

Outokumpu: Tornion tehtaan tuotantolinjan luotettavuusmalli ja laaja käyttövarmuusanalyysi: www.outokumpu.fi

Ruukki Production: Käyttövarmuuden ja kunnossapidon kehitys sekä luotettavuuden ja kunnossapitokustannusten optimointi tuotantoprosessin kriittisille kohteille: www.ruukki.com

Empower: Kunnossapidon ulkoistuspalveluiden kehittäminen, tietoliikenneverkkojen käytettävyysanalyysit: www.empower.fi

UPM: Useissa tehtaissa esim. tuotantolinjan kapasiteetti- ja laitteiden vika-analyysit sekä huolto-ohjelmien kehittäminen
Tavoite: uusien menetelmien ja työkalujen tehokas käyttö osana käyttövarmuuslähtöistä kunnossapitostrategiaa esim. pullonkaula-analyysit ja investointisuunnitelmat: www.upm-kymmene.com

ABB Service ja ABB Marine -liiketoimintayksiköissä maailmanlaajuisesti useilla eri sovellusalueilla tuotesuunnittelusta huolto-ja kunnossapitopalveluihin: www.abb.com

Technology Platforms: Luotettavuussuunnittelu, vaatimustenhallinta ja testaus, Tuotesuunnittelun työkalu luotettavuuslähtöisissä juurisyy-, syy-seuraus-, vikapuu-, ja vika-vaikutusanalyyseissä: www.nokia.com

Nokian Renkaat: Käyttövarmuusanalyysit tuotantolinjoille, OEE-mallin kehittäminen, kunnossapitojärjestelmän käytön tehostaminen: www.nokianrenkaat.com

Wärtsilä: Käyttövarmuuden suunnittelun työkalu Fuel Cell ja Diesel-moottorien tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa: www.wartsila.com

Kone R&D ja Service -yksiköt: Luotettavuussuunnittelu ja huollon kehittäminen; kenttätiedon keruu, toimenpiteiden kohdistaminen ja palaute suunnitteluun: www.kone.com

TeliaSonera Networks: Verkkopalveluiden käyttövarmuuden kehittäminen mallinnuksen ja simuloinnin avulla: www.teliasonera.com

Kymenso: Varaosavarastojen optimointi Suomen laajuisesti sekä esim. hiomolinjan kriittisyysanalyysi ja huolto-ohjelmien kehittäminen: www.storaenso.com

Metso Automation: FMEA/FTA-kuvaukset, tehokas ogelmanratkaisu ja tiimien yhteistyön työkaluna tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa: www.metso.com

Atria Tekniikka: Varaosavaraston hallinta ja optimointi: www.atria.fi

Vapo Tuotanto: Pellettilinjan käyttövarmuuden ja kunnossapidon mallintaminen ja analysointi: www.vapo.com

TVO: Varaosavaraston optimointi sekä menetelmä/työkalu-kehitystä käyttövarmuuden ja kunnossapidon hallintaan: www.tvo.fi

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu ja AutoMaint: Kunnossapidon peruskoulutusta ja yrityspalveluita: tehokkaan käynnissäpidon ja käytön optimoinnin kehittäminen: www.hamk.fi

Lapin AMK: Kunnossapidon ja käyttövarmuuden peruskoulutusta kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa sekä ELMAS-ohjelmiston hyödyntäminen päättötöissä: www.lapinamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Kunnossapidon- ja RCM-menetelmän peruskoulutus, "kunnossapitopäällikkö-koulutuslinja", sekä koulutus-ja tutkimuspalvelut yrityksille: www.jamk.fi

Tampereen teknillinen yliopisto: Maailmanluokan akateemista tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimusprojekteja yrityksille RAM-ohjelmistoja soveltaen: www.tut.fi