Design. Analyze. Optimize.

Riskianalyysi

Kaikkeen toimintaan ja jokapäiväiseen elämään liittyy erilaisia epävarmuustekijöitä, jotka johtavat merkitykseltään erilaisiin riskeihin. Riskin suuruus muodostuu ja arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja sen aiheuttaman seurauksen perusteella. Riski voidaan tiedostaa tai se voi olla läsnä tiedostamattomana. Riskeihin varautumisen katsotaan yleisesti olevan järkevää, jos sillä voidaan saavuttaa yksilön ja yhteisön turvallista toimintaa edesauttavia hyötyjä. Usein riskeihin halutaan varautua myös taloudellisista syistä.

Toimintaympäristössä esiintyvään epävarmuuteen ja riskeihin voidaan varautua etukäteen riskienhallinnan keinoin. Riskienhallinta on systemaattinen menetelmä jokapäiväisten riskien tunnistamiseen ja niiden kanssa toimimiseen. Riskienhallinta koostuu useasta vaiheesta, joiden tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja pienentää eri tilanteisiin liittyviä riskejä. Vastatakseen nopeasti toimintaympäristön muuttuviin riskeihin riskienhallinnan tulee toimia jatkuvana prosessina, joka kehittyy ja seuraa toimintaympäristön muutoksia.

Riskienhallinta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: riskianalyysiin, riskien merkityksen arviointiin ja riskien pienentämiseen.

Riskienhallinnan osa-alueet

Riskien tunnistamiseen käytetään erilaisia riskianalyysejä, joiden avulla on mahdollista tunnistaa jo tiedostettujen riskien lisäksi aiemmin tiedostamattomia riskejä. Riskin arviointi -vaiheen aikana merkittävimmille tunnistetuille riskeille pyritään löytämään vaihtoehtoisia keinoja riskien pienentämiseksi. Riskien pienentämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden hyväksyminen, jalkauttaminen ja vaikutusten seuranta kuuluvat olennaisena osana kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.

Riskien arvioinnissa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tietoa on saatavilla?
 • Minkä laatuista tieto on ja minkä verran tietoa on saatavilla?
 • Mikä on ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys?
 • Mikä on seurausten merkitys, jos mitään ei tehdä?
 • Pitäisikö jotain tehdä?

Riskien hallinta pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä voidaan tehdä riskin poistamiseksi tai vähentämiseksi?
 • Kuinka tehokkaita eri vaihtoehdot ovat?
 • Kuinka soveltuvia eri vaihtoehdot ovat?
 • Mitä vaikutuksia vaihtoehdoilla on?
 • Mikä on epävarmuuden taso ja tyyppi?
 • Mikä on paras vaihtoehto?

Rahassa mitattuna sekä riskin toteutuminen, että sen ennaltaehkäisy yleensä maksaa. Riskienhallinnalla haetaan siis sopivaa suhdetta riskien ennaltaehkäisyn ja toteutumisten välille. Ramentorin ratkaisu tehokkaaseen riskienhallintaan on ELMAS-ohjelmisto. Lue lisää ELMASin ja erilaisten menetelmien roolista osana riskienhallintaa tai riskianalyysiä: Riskienhallinnan menetelmiä.