Design. Analyze. Optimize.

Käyttövarmuus - Teoriaa

Seuraavissa artikkeleissa keskitytään käyttövarmuusteoriaan ja siihen liittyviin olennaisiin käsitteisiin. Artikkelit löytyvät kokonaisuudessaan aiheen esittelyn yhteydessä olevista linkeistä tai suoraan sivun vasemman palstan rakenteesta.


Käyttövarmuus, käytettävyys, luotettavuus

Käyttövarmuus tarkoittaa kohteen kykyä suorittaa siltä vaadittua toimintoa tai tehtävää moitteettomasti tietyissä olosuhteissa suunniteltuna ajankohtana. Käyttövarmuuden käsite voidaan jakaa ...
Lue lisää >>


Riskianalyysi ja riskienhallinta

Riskianalyysillä pyritään tunnistamaan vaarat ja viat, arvioimaan niiden todennäköisyyttä ja selvittämään seuraukset. Riskianalyysi tehdään hyödyntäen järjestelmällisesti saatavilla olevaa tietoa pyrkimyksenä ymmärtää riskin merkitys ja saada se sitten hallintaan.
Lue lisää >>


Vikapuu ja vikapuuanalyysi

Vikapuuanalyysi (Fault Tree Analysis, FTA), on deduktiivinen menetelmä ei-toivotun tapahtuman syiden selvittämiseen. Menetelmässä muodostetaan graafinen eri tasoista koostuva malli tekijöistä, jotka johtavat epätoivottuun tapahtumaan. Graafisessa esityksessä käytetään nimettyjä solmuja kuvaamaan tapahtumia ja niiden väliset suhteet kuvataan linkeillä ja logiikkaporteilla. Tätä mallia kutsutaan vikapuuksi.
Lue lisää >>


Syy-seuraus analyysi

Syy-seuraus analyysissä (Cause Consequence Analysis, CCA), tuotetta tai järjestelmää tarkastellaan syy- ja seuraussuhteiden kautta. Sitä voidaan käyttää järjestelmän aiheuttamien vikojen löytämiseen tai karsimaan mahdollisia virheitä ennen kuin niitä ehtii syntyäkkään.
Lue lisää >>


Luotettavuuslohkokaavio - RBD (Reliability Block Diagram)

Luotettavuuslohkokaavio (Reliability Block Diagram, RBD) esittää graafisesti tuotteen tai järjestelmän kannalta olennaisten komponenttien ja toimintojen luotettavuustekniset kytkennät. RBD on helppo laatia suoraan virtauskaaviosta, tarkasteltavan kohteen rakennekuvasta tai prosessi- ja instrumentointikaaviosta.
Lue lisää >>


Simulointi

Simulointi tarkoittaa todellisen järjestelmän toiminnan jäljittelemistä tietokoneen avulla. Ensin järjestelmästä luodaan matemaattinen malli (vikapuu/tapahtumaverkko), joka kuvaa todellisen järjestelmän tietokoneelle mahdollisimman tarkasti ...
Lue lisää >>


FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - Vika- ja vaikutusanalyysi

Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) voidaan määrittää joukoksi toimintoja, joiden tarkoituksena on selvittää tuotteen tai prosessin mahdolliset vikaantumismallit, ja arvioida kyseisten vikaantumisten seuraukset. Lisäksi vika- ja vaikutusanalyysin tavoitteena on selvittää menetelmät, joiden avulla vikaantumiset saataisiin estettyä kokonaan tai edes pienennettyä niiden todennäköisyyttä.
Lue lisää >>


RCM (Reliability-centered Maintenance) - Toimintavarmuuskeskeinen kunnossapito

"Toimintavarmuuskeskeinen kunnossapito (Reliability-centered Maintenance, RCM) on menetelmä sellaisen ehkäisevän kunnossapito-ohjelman luomiseksi, joka perustellusti ja tehokkaasti mahdollistaa laitteistolta ja rakenteilta vaadittujen turvallisuus- ja käytettävyystasojen saavuttamisen, minkä tarkoituksena on johtaa parantuneeseen turvallisuuteen, käytettävyyteen ja talouteen käyttötoiminnassa” (SFS-IEC 60300-3-11)
Lue lisää >>


LCC (Life Cycle Costs) - Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannuksilla (Life Cycle Costs, LCC) tarkoitetaan kaikkia niitä yhteenlaskettuja kustannuksia, joita kohteelle syntyy tai voidaan olettaa syntyvän sille määritetyn elinkaaren aikana ...
Lue lisää >>