Design. Analyze. Optimize.

Asiakasprojekteja


KONESALIT - pääosissa luotettavuus, käyntivarmuus ja riskienhallinta

"Maassamme on tälläkin hetkellä menossa suuria investointeja kohteisiin, jotka ovat poikkeavia perinteisistä teollisuushankkeista. Tietotekniikan ja pilvipalvelujen edellyttämät konesalit lisääntyvät, ja niitä rakennetaan mm. suljettujen paperitehtaiden tiloihin. Toteutusvaiheessa panostetaan erityisesti elinkaaritehokkuuteen, käytettävyyden varmistamiseen ja riittävään tietoturvaan energiatehokkuutta unohtamatta."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


DYNAAMINEN SIMULOINTI - tuloksia paperitehtaan arkittamolta

"Paperitehtaan arkittamon tuotantoprosessi on monimutkainen kokonaisuus. Sen toimintaa kehittämällä voidaan parantaa tehtaan kokonaistuottavuutta. Dynaamisen simuloinnin avulla havaittiin tuotannon pullonkaulat, ja kehitystoimenpiteet voitiin ohjata oikeisiin kohteisiin."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


KÄYTTÖVARMUUSANALYYSI ON TEHOKAS TAPA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

"Suomalainen Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaiteratkaisujen ja kunnossapitopalveluiden toimittajista. Yhtiö on jo vuosia ollut nosturiteollisuuden teknologinen uranuurtaja. Jatkossa yritys pyrkii entisestään vahvistamaan asemaansa alan globaaleilla markkinoilla. Yksi keino siihen on ehkäisevän kunnossapidon kehittäminen muun muassa käyttövarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvien RAMS-analyysien avulla."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


KÄYTTÖVARMUUSRISKIEN TUNNISTAMINEN TOI SÄÄSTÖJÄ JA UUDISTI TOIMINTATAPOJA

"Tuotantolinjan käyttövarmuusanalyysin avulla on mahdollista tunnistaa kriittiset osajärjestelmät ja parantaa oleellisesti käyttövarmuutta. Kun prosessin pullonkaulat on tunnistettu, voidaan toimintamenetelmien uudistamisella aikaansaada jopa miljoonien eurojen kustannussäästöt supistuneina tuotantomenetyksinä."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


DYNAAMINEN SIMULOINTIMALLI KUNNOSSAPIDON APUNA SELLUTEHTAAN YLÖSAJON OPTIMOINNISSA

"Metsä-Botnian Rauman sellutehtaan seisokin jälkeisessä ylösajossa on otettu käyttöön dynaaminen käyttövarmuuden simulointimalli, joka laskee optimaalisen starttikäyrän säiliötilanteiden perusteella."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:

LUOTETTAVUUSANALYYSI apuna kunnossapidon palveluliiketoiminnassa

"Kunnossapidosta ja vikojen korjaamisesta ollaan teollisuudessa siirtymässä käynnissäpitoon ja kokonaisvaltaiseen käyttövarmuuden hallintaan. Kehitys johtaa vaatimuksiin entistä tarkemmasta kunnossa- ja käynnissäpidon kustannustiedosta, tiedon keruusta ja jalostamisesta sekä toiminnan ennustettavuudesta riippumatta siitä, toteutetaanko kunnossapito oman kunnossapito-organisaation vai ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


TUOTTEEN KÄYTTÖVARMUUS SEURANTAAN - lähtökohtana kenttätiedot

"Käyttövarmuusvaatimukset ovat kasvaneet hissi- ja liukuporrasteollisuudessa viimeisten vuosien aikana. KONEen asiakkaat sekä yhtiön tuotteiden loppukäyttäjät odottavat ihmisten liikuttamiseen suunnatuilta tuotteilta korkeaa käytettävyyttä. Ennakoimattomien vikojen määrä on minimoitava oikealla tuotesuunnittelulla ja tehokkaalla kunnossapidolla. Tämä haaste on tärkeä sekä asiakastyytyväisyyden ylläpitämisen että kunnossapitokustannusten minimoinnin kannalta."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


PAPERITEHTAAN KOKONAISTEHOKKUUDEN SUUNNITTELU

"Prosessin kokonaistehokkuus (OEE = Overall Equipment Effectiveness) määritellään käyttövarmuuden, suorituskyvyn ja laadun tulona. Se sisältää sekä kunnossapidon että tuotannon tehokkuuden. Käytettäessä tarkastelukohteena paperikonetta, heikentävät kokonaistehokkuuden osatekijöitä paperikoneen seisokkiaika sekä nopeus- ja laatuhäviöt."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


ELMAS antaa ABB:lle eväät luotettavuustekniseen tarkasteluun. TAVOITTEENA PÄÄSY MAAILMANLUOKKAAN.

"Boliden Harjavalta Oy:llä ja laitoksen käyttövarmuudesta vastaavalla ABB Oy, Servicellä on yhteinen tavoite: molemmat haluavat olla omalla toimialallaan maailman kärjessä suunnannäyttäjänä. Luotettavuusteknisen tarkastelun osalta siihen antaa eväitä yhteistyössä käytetty ELMAS-ohjelmisto, jolla tuotantoprosessi ja sen käyttövarmuuteen vaikuttavien laitekokonaisuuksien vikaantumismallinnuksen juurisyyt ja syy-yhteydet on pystytty kuvaamaan. – Elmas on tuonut järjestelmällisen toimintatavan ja lähestymisen käyttövarmuuden tarkasteluun, toteaa ABB Oy, Servicen aluepäällikkö Jari Naukkarinen."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


StoraEnso ottaa StockOptimin käyttöön maanlaajuisesti. KATSEET PERUUTUSPEILISTÄ TUULILASIIN

"Monessa suomalaisyrityksessä käyttövarmuus perustuu vielä kokeneen kunnossapitäjän ammattitaitoon, korvien välissä olevaan hiljaiseen tietoon. Tulevaisuudessakin ihmiset tekevät ratkaisut, mutta päätöksenteon tueksi on saatavissa myös matemaattista faktaa. Luotettavuus, huollettavuus ja huoltovarmuus ovat laskettavissa ja simuloitavissa olevia asioita."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


Vikapuuohjelmisto päätelaitteiden luotettavuussuunnittelun apuvälineeksi. TUOTELUOTETTAVUUS TÄRKEÄÄ NOKIALLE

"ELMAS vikapuuohjelmisto on ollut koekäytössä Nokian päätelaitteita kehittävässä Enterprises Solutions -toimialaryhmässä. – Tuotteemme ovat erittäin monimutkaisia ja sovellusympäristö siten vaikea ELMASin kaltaiselle sovellukselle, mutta luotettavuussuunnittelulle ELMASista näyttäisi olevan melkoisesti hyötyä, Kai Syrjälä, director, Product Engineering, Nokian Mobile Devices Unitista toteaa."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä:


RELIABILITY AND MAINTAINABILITY ENGINEERING - a probabilistic approach

"A product’s reliability and maintainability are quality characteristics to which customers attach great importance when forming an opinion of the product’s overall quality. It is especially important to understand that these are precisely the characteristics whose design flaws cannot be fixed during manufacturing or operation. In fact it is in the product design phase where the fundamental decisions are made to set the product’s maximum quality and minimum cost. A company that has good control of the reliability and maintenance performance of its products has a considerable competitive advantage both in the case of design and manufacturing consumer products and when negotiating availability contracts for large industrial systems."

Tutustu asiakasprojektiin tarkemmin tästä: